ផ្នែកលក់ (Salesman), (200$ - 450$) (បន្ទាន់)

Company Opennet (King Technologies Co., Ltd)
Posted 14-09-2017
Closing date 01-01-2018
Term Full time
Category Telecommunication
Location Phnom Penh
Salary 200 USD -- 450 USD
Year of Experience
Number of hire 60
Sex Male/Female
Job level Entry Level
Job Responsibilities:
- លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត
- ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ
- បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
- រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត
Job Requirements:
- មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ឬចំណេះដឹងខ្ពស់
- ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនឹងស្រលាញ់ផ្នែកលក់
Contacts:
Contact Person
Website https://www.opennet.com.kh
Address Address: #49 Street 306, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
Phone 096 76 84 007
Email job@opennet.com.kh